תנאי שימוש

אתר זה מופעל ע"י חנוך – יזמות חינוכית בע״מ (להלן: "החברה"), הנמצאת בכתובת יפו 216 ירושלים.    

 

תנאי השימוש שלהלן נועדו להסדיר את השימוש באתר אינטרנט זה (להלן – "האתר") ובתוכנת האוף-ליין אותה מפעילה החברה.

השימוש באתר זה ובתוכנת האוף-ליין כפוף לתנאי שימוש אלו, וכל משתמש אשר מבצע פעולה באתר או בתוכנת האוף-ליין ייחשב כמי שקרא והבין את תנאי שימוש אלו וכן הסכים להם.

ככל שמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות המפורטת באתר זה, נדרש הוא להימנע לאלתר מלעשות שימוש בכל שירות שמוצע באתר ובתוכנת האוף-ליין.

האמור בתנאי שימוש אלו מנוסח בלשון זכר-יחיד, אך הוא מתייחס לגברים ולנשים באופן שבו זכר מתייחס גם לנקבה, יחיד מתייחס גם לרבים וכו'.

ידוע למשתמש כי החברה תהא רשאית לערוך שינויים בתנאי שימוש אלו וכן במדיניות הפרטיות של האתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא חייבת לעדכן את הלקוחות בנוגע לכך מראש. תנאי השימוש העדכניים יופיעו באתר זה.

 

לצורך התנאים האלה, המונח "משפחה" -- הורים ועד לשמונה (8) ילדיהם.

 

מהות השירות

אתר זה ותוכנת האוף-ליין הינם מיועדים לתלמידים ממערכת החינוך החרדית (להלן: "תלמידים" או "תלמיד" לפי העניין). אתר זה ותוכנת האוף-ליין מציעים ללקוחות לצפות במערכי שיעור קצרים בהתאם לתכנית הלימוד כמפורט להלן, והכל בכפוף לתנאי שימוש אלו.

הגישה לשירותים אלו של האתר ותוכנת האוף-ליין לתלמידים, יינתנו בתשלום, על פי הפירוט שיפורט להלן בתנאי השימוש.

 

סרטונים-מערכי שיעור

סרטונים קצרים (בין 8 ל-25 דקות) ובהם מורות ומורים מנוסים בהוראת המקצועות המקובלים בתלמודי התורה ובבתי הספר בית יעקב והסמינרים למורות, על-פי תכניות הלימוד הרלוונטיות לכל מקצוע. חלק ממצגות השיעורים שמוצגים בסרטון ניתנות להורדה לאחר הצפייה בסרטון אולם החברה אינה מתחייבת להעלות את כל המצגות באתר וייתכן שלא כל המצגות תהינה זמינות להורדה.

על מנת לצפות בסרטונים הללו, יידרש הלקוח לרכוש מנוי, כאמור להלן.

 

הרשמה לשירות-משפחה

השירות הניתן באתר זה ובתוכנת האוף-ליין כרוך ברישום לאתר.

בעת הרישום, יידרש הלקוח להזין את פרטיו (פרטים אשר חובה למלא: שם מלא –דוא"ל,; פרטים אשר לא חובה למלא: תאריך לידה, אזור מגורים, ומס' טלפון).

הלקוח יידרש לבחור זה שם משתמש וסיסמה אשר ישמשו אותו בכניסה לאתר וברכישת המנוי.

ידוע ללקוח כי השימוש באתר ובתוכנת האוף-ליין כרוך ברישום זה והשירותים הנ"ל לא יסופקו אם לא יימסרו פרטים הנדרשים.

בעת הרישום, יידרש הלקוח להסכים לתנאי שימוש אלו לרבות למדיניות הפרטיות של ה,החברה.

הנתונים שיימסרו בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של החברה ולא יועברו לאף גורם אלא על פי החריגים הנקובים בתנאי שימוש אלו

לאחר סיום הרישום על ידי הלקוח, לא יוכל הלקוח להתחיל להשתמש באתר האינטרנט או תוכנת האוף-ליין אלא אם ירכוש מנוי.

 

מובהר כי, כתנאי לסיום הליך הרישום, (א) על הלקוח להסכים לתנאי שימוש אלו, (ב) על הלקוח להצהיר כי קרא את התנאים והבין אותם וכן קרא והסכים למדיניות הפרטיות של החברה, ו-(ג) החברה תקבל את התשלום בגין רכישת המנוי.

רק לאחר סיום הליך הרישום יהיה הלקוח רשאי להתחיל לפעול באתר ותוכנת האוף-ליין.

 

זכותה של החברה למנוע את שירותי האתר ותוכנת האוף-ליין

 

החברה רשאית, שלא לאפשר למשתמש להשתמש בשירות לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאית החברה לבטל רישומו של לקוח לשירות, או לחסום גישה אליו בכל אחד (או יותר) מהמקרים הבאים:

  1. אם מסר המשתמש במתכוון פרט(ים) שגוי(ים);
  2. אם המשתמש מבצע מעשה או מחדל, הפוגע(ים) או עלול(ים) לפגוע בהחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות תלמידים אחרים;
  3. אם המשתמש מפר את תנאי הסכם זה (ובין היתר זכויות היוצרים של החברה);
  4. אם המשתמש מבצע כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל דרך שהיא;
  5. אם המשתמש מסר את שם המשתמש והסיסמא שבחר בעת הרישום לשימושו של צד שלישי שאינו מבני משפחתו;
  6. אם כרטיס האשראי שברשות האחראי על הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
  7. אם התברר כי קטין ביצע את הרישום תוך הצגת מצג שהאחראי עליו נתן הסכמה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, בשעה שהסכמה כאמור לא ניתנה.

 

רכישת מנוי-מידע ומדיניות ביטולים

על מנת להשתמש בשירותים באתר ותוכנת האוף-ליין, על הלקוח לרכוש חבילה לאחד או יותר מהשירותים שבהם הוא מעוניין, בהתאם למחירים שיופיעו באתר בעת ביצוע הרישום.

רכישה, החזרים וביטולים

מובהר כי לא ניתן יהיה לרכוש את השירותים המוצעים באתר מבלי להירשם לאתר ולסיים את ההרשמה.

הרכישה תתבצע בכרטיס אשראי בלבד. האתר מקבל את כל סוגי כרטיסי האשראי למעט כרטיסים של חברת דיינרס.

ידוע ללקוח כי השימוש באתר מוגבל למשתמשים שהם בעלי כשירות לבצע פעולות משפטיות – והם בגירים. ככל שמבוגר נותן לקטין את האפשרות להשתמש בכרטיס אשראי שלו והקטין מבצע פעולה של רכישת רכישה באתר זה, תחשב המבוגר כהסכים לתנאים של האתר ומדינות הפרטיות של החברה.

 

תנאי ביטול עסקאות עבור חבילות שנרכשו ולא נוצלו, יחולו בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, בתוך 14 ימים ובניכוי 5 אחוזים מגובה הקנייה או 100 ₪, על פי הסכום הנמוך.

אם טרם חלפו 14 הימים הקבועים בחוק, אך המשתמש עשה שימוש בחלק מן המנוי שרכש, לא תתאפשר החזרת יתרת הסכום.

ככל שחלפו 14 הימים הקבועים בחוק, לא יתאפשר החזר גם אם לא נעשה שימוש כלל בחבילה או במוצר הנרכש.

על-מנת לבקש זיכוי בנוגע לרכישת חבילה, יש לפנות לחברה באמצעות הדף "הודעות למערכת".

זיכויים שלא כאמור בתקנון זה, ושלא על פי חוק הגנת הצרכן, יינתנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

מובהר כי, כאשר הלקוח רוכש חבילה שנתית, ניתן יהיה להשתמש בשרותי האתר בתוך שנה, מיום הרכישה, בלבד. לאחר מכן, מנוי שכזה יסתיים, בין אם נוצל במלואו או בחלקו על ידי המשתמש ובין אם לא.

 

מומלץ ללקוח לעיין בדיווח החודשי מחברת האשראי שלו על-מנת לוודא כי כל חיוב לטובת החברת נעשה בהסכמתו.

 

זכויות החברה בתוכן

 

1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ותוכנת האוף-ליין והשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינן של החברה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה להחברה להשתמש בהם.

 

2. אסור ללקוח או למשתמש להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל , את התוכן ואת השירותים שמציעה אתר האינטרנט ותוכנת האוף-ליין.  באשר לפעולות האסורות לפי המשפט הקודם, אסור לבצען בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ו/או דרך אחרת.

 

3. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שסימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר ותוכנת האוף-ליין הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. האיסורים הנזכרים בסעיפים 2 ו-3 לעיל חלים גם על הזכויות שנובעות מסימני המסחר הנזכרים לעיל.

 

4. האמור בחלק " זכויות החברה בתוכן" – אין בו כדי לגרוע מזכויותיה של החברה לפי כל דין.

 

הפעלת אתר האינטרנט ותוכנת האוף-ליין

 

החברה תוכל לשנות מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדית את מבנה אתר ותוכנת האוף-ליין, מראה ועיצוב, את היקף וזמינות השירותים בה, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים נוספים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר ותוכנת האוף-ליין - והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם.

החברה תהא רשאית להפסיק או להשבית את השירות באופן זמני על מנת לבצע עבודות תחזוקה באתר, וזאת מבלי שתידרש להודיע על כך מראש, וללקוח לא תהא כל טענה בגין כך. הלקוח מבין כי השבתת השירות מונעת גם צפייה בסרטונים באוף-ליין.

 

 

אחריות ושיפוי

השירות באתר ותוכנת האוף-ליין ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS).  לא ניתן להתאימו לצרכיו של כל אדם ואדם למעט על פי האפשרויות  האתר ותוכנת האוף-ליין. ללקוחות לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה לגבי החברה ותוכנת האוף-ליין ו/או האתר ותוכנת האוף-ליין בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם או התגובות שיעוררו (אם בכלל) פרסום תכנים באתר ותוכנת האוף-ליין. השימוש באתר האינטרנט ותוכנת האוף-ליין ייעשה אפוא על אחריות בלעדית ומלאה של הלקוח. ככל שהתלמיד הוא קטין, האמור בתקנון זה בכלל, ובסעיפים בפרק זה בפרט – יחול גם על הוריו ו/או אפוטרופוסיו ו/או האחראים עליו.

 

הלקוח מאשר כי הוא מבין שהשימוש באתר ותוכנת האוף-ליין אינו מבטיח הצלחה בלימודים ו/או שיפור תוצאות.

 

החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידי כל לקוח.

 

החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר ותוכנת האוף-ליין יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ולא יופרעו.  כמו כן, אין החברה מתחייבת כי השירותים הנ"ל יהיו חסינים מפני (א) גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר ותוכנת האוף-ליין או (ב) מפני נזקים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, באתר ותוכנת האוף-ליין, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל האתר ותוכנת האוף-ליין או אצל מי מספקיה.

 

על כן, מוצע לכל לקוח להחליף את סיסמתו מעת לעת, על מנת למנוע אפשרות של גישה בלתי מורשית לחשבונו.

כל לקוח מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה, לרבות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה ומובהר, כי אחריות זו תחול גם כלפי האחראים על הלקוח  ככל שהוא קטין, אשר קראו את תנאי השימוש הללו ואת מדיניות הפרטיות והסכימו להם. בנוסף, הלקוח/אפוטרופסיו (ככל שהוא קטין)/המורה ישפה את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתוכן גולשים שהועלה לאתר.

 

 

משלוח דברי פרסומת

 

בהסכמתו של המשתמש לרכוש מנוי באתר, ורישומו לאתר, ובסימונו את התיבה המתאימה בעת הרישום, מסכים כל משתמש כי יישלח אליו דואר שיווקי כמשמעות הדבר בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב– 1982.

מובהר, כי בהתאם להוראות החוק, יהיה רשאי המשתמש להסיר עצמו מרשימת התפוצה בכל עת ועל ידי לחיצה על הקישור בתחתית כל הודעת מסר שיווקי שתישלח אליו.

מובהר כי הודעות עדכון אודות חשבונו של המשתמש באתר ותוכנת האוף-ליין, מצב החשבון, עדכוני אבטחה, אחזור סיסמה וכיוצ"ב, לא ייחשבו הודעות שיווקיות, ויישלחו אל המשתמש בין אם אישר קבלת דואר שיווקי ובין אם לאו.

 

שיפוט

על פעילות באתר ותוכנת האוף-ליין יחולו דיני מדינת ישראל.

 

על הסכם זה וכל מערכת היחסים בין החברה לבין הלקוח יחול דין תורה. הצדדים מסכימים להעביר כל סכסוך הקשור לתנאים אלה או לאתר או לתוכנית האוף-ליין להכרעה מחייבת בהליך בוררות שינוהל על-ידי בית-דין "נתיבות חיים" בירושלים